26.500.000

Đơn vị DSDkids đạt danh hiệu “ Sản phẩm – Dịch vụ chất lượng Châu Á 2019”: